Spar på energien, der hvor lyset ingen praktisk funktion har på gården

Spar på energien, der hvor lyset ingen praktisk funktion har på gården

Intelligent lysstyring

Det er et kendt problem, at lyset er tændt ned ad gangen eller på gårdspladsen – også efter arbejdstids ophør. Det kan betegnes som spild, der hvor lyset og energiforbruget ingen praktisk funktion har.

Det er muligt at automatisere tænd/sluk ud fra et antal parametre som for eksempel:

  • Tid – hvis tændt uden for produktion så slukkes lyset
  • Bevægelse – tænd lys, hvis bevægelse (PIR-føler)
  • Skema for dyrenes spisetider – kræves der eksempelvis natbelysning vil det være muligt at tænde lys rettidigt og i den periode der ønskes.
  • Årstid og vejr – med lysstyring (slumringsrelæ) kan tænd/sluk af lys effektiviseres og lys i produktionen vil kun være tændt, når det er nødvendigt

Årstid, vejr og almindelig arbejdstid kan selvfølgelig kombineres, så du opnår størst mulige effektiviseringer og største besparelser i energiforbruget. Dette kan være relevant på alle lysanlæg, men særligt ældre anlæg der ikke er konverteret til LED.

Automatiseret lysstyring giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd

Automatiseret lysstyring giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd

8 timers reglen

For at sikre maksimal velfærd for svin, gælder at de hverken må holdes i permanent lys eller permanent mørke.

I LBK om beskyttelse af svin, § 8 anføres, at svin skal holdes i en belysning, der følger en 24- timers rytme og har sammenhængende perioder på mindst 8 timer pr. dag med henholdsvis lys og mørke. Lyset skal endvidere have en lysintensitet på mindst 40 lux.*

Med en lysmåler og automatiseret tænd/sluk, vil det være muligt at udnytte det naturlige lys udefra, og kun supplere med energikrævende belysning, når det er nødvendigt. Specielt i vinterhalvåret er det et problem at opnå de 8 timer ved naturlig belysning.

En automatisering af tænd/sluk giver en 100% sikkerhed for dyrenes velfærd – og sikrer samtidig, at der ikke bruges mere energi til opgaven end højest nødvendigt (Fødevarestyrelsen, 2020)*.

Automatisering skaber tryghed – der er 100% fokus på både dyrevelfærd og omkostninger

Automatisering skaber tryghed – der er 100% fokus på både dyrevelfærd og omkostninger

Tryghed

Automatisering skaber tryghed. Hver gang en manuel proces gøres automatisk, så forsvinder sandsynligheden samtidig for at den glemmes eller håndteres anderledes fra gang til gang.

Med intelligent automatisering sikrer du samtidig, at arbejdsopgaverne sker, som det er nødvendigt, på det rigtige tidspunkt og til den mest optimale omkostning. Der er med andre ord 100% fokus både dyrevelfærd og omkostninger.

Trygheden skabes også i form af muligheden for at opsætte alarmer, hvor du får besked direkte på sms eller mail, hvis alarmen går. Alarmtyper, tærskelværdier og reglerne der styrer disse kan sættes op efter behov og hvad der er muligt. Dermed kan du hurtigt sætte ind når en uheldig hændelse indtræffer. Det kan f.eks. være i form af forhøjet forbrug over normalen, lækager, unormale udsving i dit forbrug. Opdager du ikke unormale hændelser i tide, kan det betyde økonomiske tab.

Yderligere tryghed skabes ved, at du til enhver tid kan tilgå dine data og se udviklingen i energiforbrug mv. Dertil modtages der månedlige og årlige rapporter automatisk i din mailboks, som fortæller forbrugsudviklingen, sammenligning med tidligere år. Samtidigt får du en prognose på baggrund af dine data for den forventede fremtidige forbrug for resten af året. Dermed kan du løbende holde øje med om dit forbrug og dit budget matcher med dine forventninger.

Automatiser din markvanding og vandboring til når det er billigst

Automatiser din markvanding og vandboring til når det er billigst

Intelligent markvanding 

Som ved intelligent lysstyring, kan du sikre maksimal fokus på drift såvel som omkostninger, når du vander marker. Vanding er ressourcekrævende, så hvorfor ikke gøre det intelligent?

Automatisering af vanding og dermed pumpedriften i f.eks.. en vandboring kan ske ud fra et antal parametre, såsom:

  • Tid – hvis vanding skal ske på bestemte tidspunkter
  • Tredjeparts data – optimal vanding i forhold til fordampning
  • Årstid, kalender, vejr – lokale hensyn af temperatur, sol, fugtighed mv. inddrages i beregningen af, hvornår det er bedst at vande
  • Økonomi – hvis vanding skal ske uden hensyn til tid på dagen, så kan automatiseringen sørge for, at det sker, når prisen på strøm er billigst. Er det ikke muligt at automatisere kan det sikres, at du får besked i hvilket tidsrum, hvor det er mest billigst

Årstid, vejr og prisen på strøm kan selvfølgelig kombineres, så du opnår størst mulig effektivisering og besparelse i energiforbrug.

Få overblik over dit energiforbrug i landbruget

Få overblik over dit energiforbrug i landbruget

Flere lokationer eller målere

Har du flere lokationer eller flere målere, så kan det være en udfordring at skabe et samlet overblik. Med Seluxit EMS får du én fælles portal med det samlede overblik – og samtidig muligheden for at se detaljer for hver enkelt lokation, måler eller enhed. Enheder kan være maskiner eller IoT-enheder (sensorer) der kan måle et parameter du har behov for.

Dette giver dig vigtig detaljeret viden om forbruget hen over døgnet og ugen, og med den viden får du mulighed for at handle og optimere på et oplyst grundlag. Flere enheder på samme lokation kan have vidt forskellige forbrug og forbrugsmønstre. Det kan der være gode grunde til, men det kan også være starten på at optimere på både processer og omkostninger, dér hvor det giver mest mening.

Indsigt i data til ESG-rapportering

Med et nuanceret overblik over forbrug – pr. måler og samlet – får du værdifuld viden, når du skal ESG-rapportere. Landbruget skal, som mange andre brancher, i højere grad end tidligere, dokumentere sit bæredygtighedsaftryk – de såkaldte ESG-mål med fokus på miljø og klima. ESG definerer bæredygtighedsaftrykket via miljøpåvirkning (Environmental), den samfundsmæssige påvirkning (Social) og den generelle styring af virksomheden (Governance).

En del af indrapporteringen er CO2-aftryk, og med Seluxit EMS får du fuldstændig synlighed for din CO2 påvirkning ud fra dit strømforbrug. Vi er snart klar med vand og varme, så alle energikilder kan samles ét sted. Dette gør det nemt og mindre ressourcekrævende at tilvejebringe dataene og dermed letter det arbejdet.

Alarmer ved mer- og overforbrug

Med overblik over helheden og detaljerne får du samtidig værdifuld viden om, hvad din standby-strøm er. Det er den strøm, som bruges af enheder når de er i tomgang.

Og med den viden, vil du automatisk kunne opsætte og herefter modtage alarmer på sms/mail, når der er uregelmæssighed i forhold til det normale billede. Alarmgrænser og alarmers funktion kan opsættes som du ønsker og i det omfang, der er muligt.

Alarmer er værdifulde. I bedste fald er det en kontakt eller en maskine som du eller en kollega har glemt at slukke – i værste fald skyldes merforbruget, at en af dine maskiner eller pumper kører når de ikke skal. Når mekanik har et øget energiforbrug, så kan det skyldes, at maskinen eller processen ikke kører optimalt. Alarmen kan med andre ord være et forvarsel om, at enheden er ved at gå i stykker og du kan foretage den nødvendige vedligehold eller forebyggende vedligehold, så du undgå produktionsudfordringer eller, i værste fald, produktionsstop.

Foderkværnen har et besparelsespotentiale på 20-70% per dag

Foderkværnen har et besparelsespotentiale på 20-70% per dag

Foderkværn

Mange arbejdsopgaver og processer i hverdagen kan ikke fravælges. De kan derimod flyttes i tid, hvor det økonomisk giver bedst mening.

Derfor har Seluxit EMS en funktion, som benytter den aktuelle pris på strøm pr. time i døgnet til at beregne, hvornår det er bedst og billigst at udføre en proces. Prisen på strøm importeres automatisk fra Nord Pools energibørs. 

Seluxit EMS anvender automatiseringer, der gør, at du ikke skal bruge tid og ressourcer på manuelt at overvåge og starte/stoppe processer. Kombinationen af prisen for energien per time og automatiseringer sikrer, at processen altid sker når det er mest optimalt og når man ønsker det.

Et eksempel på dette er gårdens foderkværn. Den kan være sat til at producere 1,5-2 timer hver formiddag, hvor der produceres til lager for at dække de næste 24 timers forbrug. Processen kunne i stedet automatisk sættes op til at ske i de timer henover døgnet, hvor energien er billigst. Besparelsespotentialet er mellem 20-70% pr. dag målt i energi og den økonomiske besparelse afhænger af timeprisen på strøm.